FAQ’s

Quina és la legislació aplicable?

Consulteu la normativa vigent.

 

Quin és el nombre mínim de persones per constituir una associació?

Per constituir una associació calen, com a mínim, tres persones.

Article 321.1.1 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 

Poden constituir associacions les persones jurídiques?
Sí, poden constituir associacions tant les persones físiques com les persones jurídiques, ja siguin privades o públiques.
Article 321.2.1 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
 

Cal una aportació patrimonial per constituir una associació?

No, ja que les associacions són entitats de base personal. Això significa que per crear una associació només cal la voluntat de tres o més persones d’agrupar-se per aconseguir una finalitat comuna d’interès general o particular.

 

S’ha d’inscriure l’associació al Registre d’Associacions perquè l’entitat adquireixi personalitat jurídica?

No, les associacions s’hi han d’inscriure només a efectes de publicitat.

Article 321.5 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya i article 22.3 de la Constitució espanyola.

 

On ha d’estar el domicili de l’associació?
El domicili de l’associació s’ha d’establir al lloc on l’òrgan de govern tingui la seu o al lloc on l’entitat dugui a terme principalment les activitats.

Ara bé, perquè les associacions es puguin regir pel Codi civil de Catalunya, cal que el seu domicili sigui a Catalunya i que sigui també a Catalunya on majoritàriament exerceixin les seves funcions.

Article 311.8 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

 

Com i quan es pot sol·licitar el NIF de l’associació?
Les associacions poden demanar al Ministeri d’Hisenda un NIF provisional i un de definitiu.

NIF provisional

Es pot demanar un cop s’hagi presentat tota la documentació que cal per inscriure la constitució de l’associació al Registre d’Associacions: cal presentar la còpia de la sol·licitud d’inscripció segellada pel Registre on es va presentar la documentació, i la còpia de l’acta fundacional i dels estatuts de l’entitat.

NIF definitiu

Es pot demanar un cop es tingui la resolució de la inscripció al Registre d’Associacions, l’acta fundacional i els estatuts de l’entitat, degudament diligenciats.

 

Cal comunicar la renovació dels òrgan de govern d’una associació? Com i quan s’ha de fer?
Sí, cal comunicar la renovació o la reelecció dels membres dels òrgans de govern d’una associació. Els estatuts han de regular la durada d’aquests càrrecs, que no pot ser mai superior a 5 anys, i la possibilitat o no de reelecció, tal com estableix l’article 322.13.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Per comunicar la renovació o reelecció dels òrgans de govern d’una associació cal presentar:

– sol·licitud per iniciar aquest tràmit
– certificat de renovació parcial per als casos en què el mandat és vigent i es produeixen canvis en la junta directiva
– o certificat de renovació total que s’utilitza quan ha finalitzat el mandat de la vigència dels càrrecs tot i que es tornin a reelegir les mateixes persones.

 
Quin és el procediment que cal seguir per comunicar la renúncia d’un càrrec en l’òrgan de govern d’una associació?
La persona que renuncia a un càrrec de la junta directiva ho ha de comunicar a l’entitat, seguint el procediment previst establert als estatuts, i pot comunicar-ho al Registre d’Associacions mitjançant un escrit en què manifesti la renúncia al càrrec.

Ara bé, la junta directiva sempre ha de comunicar al Registre la nova composició de la junta com a resultat de la renúncia d’algun dels seus càrrecs, perquè el Registre disposi de les dades actualitzades de l’associació.

 

Quin és el procediment que s’ha de seguir per notificar el canvi de domicili de l’associació?
Cal emplenar la sol·licitud d’inscripció del nou domicili social i adjuntar-hi un certificat estès pel secretari, amb el vistiplau del president, indicant el nou domicili i fent constar la data de la reunió de l’òrgan directiu (junta directiva o assemblea) que ha aprovat el canvi de seu social.

Si a més a més del canvi de domicili s’han de fer més canvis als estatuts el procediment que s’ha de seguir és el de modificació d’estatuts.

 
Quins són els drets i les obligacions dels associats?

Drets dels associats
(articles 323.2 a 323.5 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya)
1. Adquirir la condició d’associat
2. Fer aportacions al patrimoni de l’associació de béns o diners
3. Participar en l’activitat de l’associació
4. Ser informat de la marxa de l’associació
5. Rebre els serveis que l’associació ofereixi en compliment de les seves finalitats o amb caràcter accessori

Deures dels associats
(article 323.6 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya)
1. Comprometre’s en les finalitats de l’associació i participar en llur assoliment
2. Contribuir a pagar les despeses de l’associació amb el pagament de quotes i derrames i amb les altres aportacions econòmiques que estableixin els estatuts i que s’aprovin d’acord amb aquests
3. Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’associació
4. Complir les altres obligacions que estableixin els estatuts

 
Quin és el procediment que s’ha seguir per canviar la denominació de l’associació o per dur a terme una inscripció de la modificació dels estatuts d’una associació?

Per canviar la denominació de l’entitat cal modificar-ne els estatuts.

El procediment que s’ha de seguir per modificar els estatuts és el següent:
– Convocar una assemblea general en la qual els associats presents o representats representin almenys la meitat dels vots socials, llevat que els estatuts ho estableixin d’una altra manera.

– Expressar clarament a la convocatòria els articles que es volen modificar, afegir o suprimir.

– Aprovar la modificació o modificacions d’acord amb els quòrums de votació establerts estatutàriament. Si no s’ha previst altrament calen els quòrums següents:
1. Primera convocatòria: Majoria simple, si estan presents o representats la meitat dels vots socials.
2. Segona convocatòria: Amb independència del quòrum d’assistència, majoria de dos terços dels vots socials presents o representats.

– Inscriure la modificació aprovada al Registre d’associacions. Per fer-ho cal: emplenar la sol·licitud d’inscripció de la modificació dels estatuts de l’associació i adjuntar-hi els documents següents:
1. Certificat de l’assemblea general pel qual s’acorda la modificació dels estatus (estès pel secretari amb el vistiplau del president);
2. Exemplar original dels estatuts que contingui les modificacions que s’han fet. Al final del document hi ha d’haver una diligència, en la qual el secretari, amb el vistiplau del president, certifiqui que aquests són els estatuts aprovats en l’assemblea general i la data en què es van modificar.

 
Cal que la denominació de l’entitat inclogui el terme “associació”?
Sí, cal que a la denominació de les associacions aparegui el terme “associació”o bé l’abreviatura “assoc.”. Així mateix, les federacions o confederacions cal que duguin a la denominació “federació” o “confederació” respectivament, o bé l’abreviatura “fed.” o “confed.”.

Article 311.4.1 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

 
Quines són les diferències entre una associació i una fundació?
Les diferències més importants entre ambdós tipus d’organitzacions responen a:

Diferents requisits de creació

Per crear una associació cal la voluntat de tres o més persones d’agrupar-se per aconseguir una finalitat comuna d’interès general o particular.

Per constituir una fundació cal també un patrimoni, que es destinarà a la consecució de la finalitat d’interès general.

Finalitat per a la qual han estat creades

Una associació pot perseguir les finalitats que desitgin els seus socis, sempre que siguin legals. En canvi, la fundació es dedica a perseguir finalitats d’interès general.

Òrgans de govern

Els òrgans d’una associació són l’assemblea general i la junta directiva. L’assemblea és l’òrgan sobirà format per tots els associats, la qual controla l’actuació de la junta directiva i delibera sobre qualsevol assumpte d’interès per a l’associació, i la junta directiva o de govern és qui administra i representa l’entitat, d’acord amb la llei, els estatuts i els acords adoptats per l’assemblea general.

L’òrgan de govern d’una fundació és el patronat, que administra i representa la fundació, d’acord amb la llei i els estatuts.

Règim fiscal diferenciat

Les associacions declarades d’utilitat pública poden gaudir d’un tractament fiscal més beneficiós que les que no ho han estat, i tenen els beneficis fiscals següents, entre d’altres:
– exempció de l’IBI i IAE
– dret a deduir de la quota de l’IRPF els donatius fets, amb un límit del 20% d’aquests.

Les fundacions poden gaudir també del mateix tractament fiscal que les associacions declarades d’utilitat pública.

 
Quins beneficis fiscals poden obtenir les associacions?
Només les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública poden gaudir dels beneficis fiscals que preveu la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

 
Quin és el procediment que cal seguir per sol·licitar la declaració d’utilitat pública d’una associació?
Per sol·licitar la declaració d’utilitat pública, cal presentar els documents següents:

1. Escrit on s’especifiqui les raons per les quals l’associació vol ser declarada d’utilitat pública.

2. Certificat, emès pel secretari amb el vistiplau del president, acreditatiu de l’acord de l’assemblea general pel qual s’ha aprovat la sol·licitud de la declaració d’utilitat pública.

3. Memòria de les activitats que hagi desenvolupat ininterrompudament l’associació durant els dos últims anys, com a mínim. Aquesta memòria ha d’anar signada pels membres de la junta directiva i s’ha de referir detalladament als punts següents:
– Organització dels diferents serveis, centres o funcions en què es diversifica l’activitat de l’associació
– Descripció de les activitats desenvolupades i dels serveis prestats durant els dos últims anys. (Aquestes activitats i aquests serveis no podran estar restringits exclusivament a beneficiar els seus associats, sinó que hauran d’estar oberts a qualsevol altre possible beneficiari que reuneixi les condicions i els caràcters exigits per l’índole dels fins de l’associació.)
– Consignació dels resultats obtinguts amb la realització d’aquestes activitats.
– Grau o nivell de compliment efectiu dels fins estatutaris
– Nombre total de beneficiaris o usuaris de les activitats o serveis que presta l’entitat, la classe i el grau d’atenció que reben i els requisits o circumstàncies que han de reunir per gaudir d’aquesta condició
– Mitjans personals de què disposa l’entitat, amb expressió de la plantilla de personal
– Mitjans materials i recursos amb què compta l’entitat, amb especial referència a les subvencions públiques i la seva aplicació
– Retribucions percebudes en els dos últims anys pels membres de l’òrgan de representació , sigui per raó del seu càrrec, sigui per la prestació de serveis diferents a les funcions que els corresponen com a tals membres de l’òrgan esmentat, amb especificació de la naturalesa laboral o mercantil de les retribucions i els fons amb càrrec als quals han estat abonades
– Nombre de socis -persones físiques o jurídiques- que integren l’associació.

4. Documentació comptable corresponent als dos últims exercicis tancats a l’exercici en curs, que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni, la situació financera i els resultats de l’entitat, subscrits pel president i el secretari. La documentació comptable ha d’estar integrada pel balanç de situació, el compte de resultats i la memòria econòmica. Aquests documents han d’estar adaptats a les normes del Pla general de comptabilitat i les seves adaptacions sectorials.
(vegeuRendició de comptes anuals d’una entitat declarada d’utilitat pública)

5. Certificat, subscrit pel secretari de la junta directiva amb el vistiplau del president, de la composició de la junta directiva actual, amb l’expressió del nom i cognoms de cada membre, el domicili, el càrrec que ocupa i la data del nomenament.

6. Certificat de l’Agència Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social que acrediti que l’associació està al corrent de les seves obligacions fiscals i de la Seguretat Social.

7. Fotocòpia de la targeta acreditativa del NIF de l’associació.

 
Quins beneficis tenen les entitats declarades d’utilitat pública? Quines obligacions tenen?
Beneficis de les associacions d’utilitat pública
1. Utilitzar la menció ‘Declarada d’utilitat pública’ en tota classe de documents, a continuació de la seva denominació.
2. Gaudir de les exempcions i els beneficis fiscals que les lleis reconeguin a favor seu, en els termes i les condicions que preveu la normativa vigent.
3. Gaudir de beneficis econòmics que les lleis estableixin a favor seu.
4. Assistència jurídica gratuïta en els termes que preveu la legislació específica.

Obligacions de les associacions d’utilitat pública
1. Retre els comptes anuals de l’exercici anterior en el termini dels sis mesos següents al seu acabament, i presentar una memòria descriptiva de les activitats realitzades durant aquest període davant de l’organisme encarregat en el Registre corresponent, on queden dipositades. Els comptes anuals esmentats han d’expressar la imatge fidel del patrimoni, dels resultats i de la situació financera, així com l’origen, la quantia, la destinació i l’aplicació dels ingressos públics percebuts. S’ha de determinar per reglament en quines circumstàncies s’han de sotmetre a auditoria els comptes anuals.
2. Facilitar a les administracions públiques els informes que aquestes els requereixin, en relació amb les activitats realitzades en compliment de les seves finalitats.

 
És possible obtenir una còpia de l’acta fundacional i dels estatuts d’una associació? Com se sol·liciten?
Sí, és possible obtenir una còpia de l’acta fundacional i dels estatuts d’una associació, llevat de les dades de caràcter personal que puguin constar en aquests documents.

Per demanar una còpia de l’acta i dels estatuts, cal presentar la sol·licitud de certificació de dades registrals i especificar, a l’apartat ‘Observacions’, les dades concretes que s’han de certificar i la justificació de pagament de la taxa corresponent

Poden constituir associacions les persones estrangeres? Quina documentació cal que aportin en aquest cas?
Sí, ja que el dret fonamental d’associació el tenen tant les persones nacionals com les estrangeres.

Cal que adjuntin a l’acta fundacional el document acreditatiu de la identitat dels socis fundadors, ja siguin nacionals o estrangers.

 
Quines obligacions documentals tenen les associacions?

Llibres de comptabilitat

Les associacions han de portar un llibre diari i un llibre d’inventaris i comptes anuals, llevat que no estan obligades a presentar la declaració de l’impost de societats. En aquest cas, han de portar un llibre de caixa en què es detallin els ingressos i les despeses.

Llibre diari: S’hi ha de consignar dia a dia les operacions relatives a l’activitat. Tanmateix, s’hi poden fer anotacions conjuntes dels totals de les operacions per períodes no superiors a un mes si aquestes es detallen en altres llibres o registres concordants.

Llibre d’inventaris i comptes anuals: S’ha d’obrir amb l’inventari inicial, i s’hi han de transcriure anualment l’inventari de tancament de l’exercici i els comptes anuals.

Llibres d’actes, llibre d’associats i llibre de voluntaris

Libre d’actes: Ha de contenir les actes de les reunions dels òrgans col·legiats, autenticades de la manera que estableixin els estatuts o, si no l’estableixen, amb la signatura del secretari i el vistiplau del president de l’òrgan. Es poden obrir llibres d’actes separats per als diversos òrgans, però s’han d’agrupar en un de sol al final de l’exercici corresponent.

Llibre d’associats: Ha de contenir una relació actualitzada dels associats en el qual constin, almenys, les dates d’alta i de baixa de l’associació i el domicili.

Llibre de voluntaris: Ha de contenir una relació dels voluntaris que col·laboren amb l’associació amb una descripció mínima de la tasca que fan i de la seva capacitació específica, si en tenen.

 
Cal legalitzar els llibres de registre de les persones associades, els llibres d’actes, els llibres d’inventaris de béns, els llibres de comptabilitat i el llibre de personal voluntari?
No, atès que des de l’aprovació de la Llei 11/2005, de 7 de juliol, de modificació i derogació parcial de diverses lleis relatives a entitats públiques i privades en matèria de personal ja no cal legalitzar aquests llibres.

 
Quin és el procediment que s’ha de seguir per inscriure la dissolució d’una associació?
Les associacions es poden dissoldre per les causes establertes legalment (article 324.4 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya) o per les causes que estableixin els estatuts.

Un cop acordada la dissolució, s’ha d’inscriure al Registre d’Associacions aportant un certificat de l’acord de dissolució, signat pel secretari amb el vistiplau del president, que ha de contenir els acords de l’assemblea general, relatius a la dissolució i liquidació de l’entitat i a la destinació del patrimoni, en cas que n’hi hagi.

 
Què és una federació i quin és el procediment que cal seguir per constituir-la?
Una federació és un conjunt d’associacions que s’uneixen amb l’objectiu d’assolir millor les finalitats que els són pròpies. Així mateix, un conjunt de federacions pot formar una confederació. Les federacions i confederacions estan subjectes al règim general de les associacions.

Per constituir una federació cal emplenar la Sol·licitud d’inscripció de constitució d’una federació i afegir-hi la documentació següent:

Certificat
Cada associació que hagi de formar part de la federació ha d’estendre un certificat. Només cal presentar un exemplar original. Ha d’estar signat pel secretari amb el vistiplau del president. Ha de contenir:
– l’acord de l’assemblea general de formar part de la federació
– la designació de la/les persona/es encarregades de representar l’associació en la constitució de la federació.

Acta fundacional
Només cal presentar un exemplar original, que han de signar les persones encarregades de constituir la federació.
Cal adoptar els acords següents:
– que es pren l’acord de constituir la federació, de la qual s’ha d’especificar la denominació;
– que s’aproven els estatuts pels quals es regirà;
– que es designen les persones que han d’integrar l’òrgan de govern inicial.

Estatuts
Només cal presentar un exemplar original, que ha de contenir els mateixos punts que els estatuts d’una associació i que han de signar les mateixes persones que signen l’acta fundacional.

 
Quan han de retre comptes les associacions declarades d’utilitat pública?
L’obligació de retre comptes s’aplicarà als exercicis econòmics que s’iniciïn amb posterioritat a la data de declaració d’utilitat pública. Amb aquest criteri es determina la primera rendició (presentació o dipòsit) de comptes.